Woningcorporaties

Inzicht in de marktwaarde draagt bij aan professionalisering van vastgoedsturing door corporaties.


Op grond van de Woningwet dienen woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Juffer Vastgoed begeleidt en ondersteunt corporaties in de waardering van het vastgoed en draagt op die manier bij aan de professionalisering van vastgoedsturing door corporaties.


Marktwaarde in verhuurde staat

De taxatie van het corporatiebezit gaat uit van de ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Dit houdt in dat het onderliggende huurcontract de basis vormt voor de waardering. Verder geldt – in tegenstelling tot de bedrijfswaarde (RJ 212)  – dat niet het corporatiebeleid centraal staat maar de (lokale) marktomstandigheden.


Light en full variant

Ten aanzien van de waarderingsmethodiek is een ‘light’ en ‘full’ variant ingesteld. Bij de ‘light’ variant volstaat de toepassing van het Waarderingshandboek, tussenkomst van een taxateur is daarbij niet verplicht. Bij de ‘full’ variant mag afgeweken worden van de voorgeschreven uitgangspunten. In dat geval wordt de toetsende rol van de taxateur een plaats gegeven in het waarderingsproces.


Zorgvastgoed en maatschappelijk vastgoed

Ten aanzien van zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed  en bedrijfsmatig vastgoed geldt een verplichte taxatie indien de huuropbrengsten van deze vastgoedonderdelen meer dan 5% van de totale huursom uitmaakt. Tussenkomst van een externe register taxateur is in dat geval vereist.


Aanpak

De taxaties worden door Juffer Vastgoed complexgewijs uitgewerkt in transparante rekenmodellen. De waardering wordt daarbij gebaseerd op de richtlijnen en uitgangspunten zoals opgenomen in het waarderingshandboek.

Juffer Vastgoed heeft – naast de taxatie van wooncomplexen – de expertise in huis om zorgvastgoed en maatschappelijk vastgoed te taxeren. De waardering van de gehele portefeuille blijft op die manier in één hand.


Juffer Vastgoed heeft een landelijke dekking voor corporatietaxaties

Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u dat het waarderingsvraagstuk volledig uit handen wordt genomen? Neem vrijblijvend contact met ons op!